10 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ SEO

 Πάνω από το 90% των χρηστών επιλέγουν τα αποτελέσματα που βρίσκονται στην πρώτη σελίδα μιας αναζήτησης. Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικές απλές συμβουλές για να ξεκινήσετε με το SEO για τον ιστότοπό σας.

1. Generate a keyword list

Write down the keywords and keyword phrases that best describe the types of searches that your target audience will be typing into Google. Use the Google’s free keyword research tool to help finding suitable keywords for your business. Start viewing some search results for your queries.

2. Add an SEO Plugin:

WordPress SEO plugins can help boost the visibility and ranking of your website when used correctly. Add them to your WordPress website, configure them to improve the accessibility of your content and URLs, and watch your website’s traffic and SEO rankings improve – often within three months.

3. Add Social Media Linking:

SEO is now integrated into social media activity for most search engines. Its harder to integrate social media with your custom html website but quite easy for most CMS platforms. Create a strategy to link your website text content, your blogging, your images and videos with your social media activities, search engines will evaluate this as a very important ranking factor. Getting external links is quite essential for attaining high rankings.

4. Get external links to your website:

Write quality content on your site so people naturally link to you. Pay or not for article marketing, ask people to promote your work and ask bloggers to do the same. Promote your website at web directories eg yellow pages and yahoo. Advertise.

5. Use domain Level keywords:

If your keyword matches exactly the domain name of your website then you have a competitive advantage for SEO. Basically if you are thinking to register a new keyword for your website’s domain name avoid hyphens if possible. If you prefer to register a brand name instead, then add some page level keywords

6. Use page Level keywords:

Put your keyword first in the page title http://www.yourdomain.com/keyword also put it in the heading. Add keywords inside your text content and use them as image titles at your images. Avoid too many repetitions though.

7. Use Meta tags:

Make sure that all the pages of the site have unique meta titles and descriptions. Place Important Keywords Close to the Front of the Title Tag. Using keywords in title tags means that search engines will highlight those terms in the search results when a user performs a query using the keywords.

8. Site Performance:

Page load and page speed is becoming a bigger ranking factor. Speeding up websites is important to all Internet users. Analyse your website speed here https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights and keep in mind that lesser the loading time lesser the bounce rate.

9. Emphasise your text:

Use the following tags and help both your readers and the search engines

header tags – <h1> through <h6>

<b>bold tag</b>

Italic <i>tag</i>

<em>Emphasized</em> Text!

<blockquote>blockquote</blockquote>

10. Make SEO-friendly URLs

search engines and your visitors like to see URLs that don’t contain long query strings. Many developers, web designers and content management systems dont use seo-friendly URLs so make sure to rewrite them to look like this https://www.mojo-world.com/lookbook/  and not like this http://sportstrader.gr/index.php?option=com_content&;view=article&id=1&Itemid=3

 

Post a Reply to Τι ειναι το CDN; Ειναι απαραιτητο για την ιστοσελιδα μου; Cancel Reply

Ελληνικά