Πως να καθαρίσω τη DNS Cache (σε Mac, Windows, Chrome)

Σας ζητήθηκε ποτέ να διαγράψετε την προσωρινή μνήμη DNS cache ή clear cache; Είναι μια συμβουλή αντιμετώπισης προβλημάτων που σας βοηθά να φτάσετε στην πιο πρόσφατη έκδοση ενός ιστότοπου, ιδιαίτερα μετά από αλλαγές DNS. Οι πληροφορίες DNS λένε στο πρόγραμμα περιήγησής σας πού να βρει έναν ιστότοπο. Ο υπολογιστής σας διατηρεί αυτές τις πληροφορίες...

Οι πληροφορίες DNS λένε στο πρόγραμμα περιήγησής σας πού να βρείτε έναν ιστότοπο. Ο υπολογιστής σας διατηρεί αυτές τις πληροφορίες στη μνήμη cache του για να κατευθύνει γρήγορα τα προγράμματα περιήγησης στη σωστή κατεύθυνση.

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς να διαγράψετε την προσωρινή μνήμη DNS σε Mac, Windows και Chrome. Αυτό θα σας επιτρέψει να ανανεώσετε εύκολα τις εγγραφές DNS που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας και θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε προβλήματα ιστότοπου.

Easily clear DNS cache in macOS, Windows, and Chrome

Here is a quick overview of what we’ll cover in this guide:

What is DNS Cache?

DNS cache is like an address book saved on your computer with the domain name server (DNS) information of each website you visit.

DNS or Domain Name Server is a technology that tells your computer the IP address associated with a domain name. To learn more, see our guide on how domain names work.

Saving the DNS information in a local DNS cache helps your browser quickly find a website.

Once you enter a website address in your browser, it will look for DNS information in the local cache first. If it finds the directions, then it uses the DNS cache to visit the website.

On the other hand, if the information is not in the local DNS cache, then the browser will get it from other DNS servers across the internet.

This ensures that every time you visit any website, your browser takes the shortest route to get the DNS information it needs to locate the website on the internet.

How domain names and DNS work

However, this may sometime cause trouble. For example, when you are moving a WordPress site to a new domain name or when you are moving WordPress to a new host.

DNS information may not get updated quickly on your computer, and you may end up visiting the old website or see a not found error. It will eventually get updated, but why wait when you can clear DNS cache right away.

Let’s take a look at how to clear DNS cache across various platforms.

How to Clear DNS Cache in Windows

If you are using a windows computer, then here is how you would clear DNS cache on your device.

First, you need to click on the start button and select the CMD (command prompt) tool.

Opening command prompt in Windows

This will launch a command prompt window. Inside it you need to enter the following text:

ipconfig /flushdns

Clearing DNS cache in Windows

Click on the enter button to execute the command and Windows will flush the DNS cache.

That’s all, you can now resume visiting your website to fetch the updated DNS information.

How to Clear DNS Cache on macOS

If you are on a Mac computer, then follow the steps below to clear your DNS cache.

First, you need to launch the Terminal app. You can find it in the Launchpad under the ‘Other’ folder. You can also launch it by opening Finder and going to Applications » Utilities folder.

Launching terminal

This will launch the terminal window where you need to enter the following command.

sudo killall -HUP mDNSResponder

Clearing DNS cache using terminal on macOS

You’ll be asked to enter your macOS account password. It is the same password you use to log into your computer.

After that, your computer will flush the DNS cache. You can now visit the website to get the latest DNS information.

Clear DNS Cache in Chrome

Google Chrome also keeps a DNS cache of its own, and it is separate from the DNS cache stored by your operating system.

If you use Google Chrome as your main browser, then you’ll need to clear Chrome’s DNS cache as well.

First, you need to enter the following address in your browser’s address bar and press enter on your keyboard.

chrome://net-internals/#dns

Clearing Google Chrome DNS cache

This will load Chrome’s net internal settings page. From here you need to click on the ‘Clear host cache’ button, and Chrome will clear up its DNS cache.

Now keep in mind that DNS cache is separate from the browser cache.

Your browser saves a lot of website data in a temporary cache to quickly load pages on subsequent visits.

If you are having trouble viewing a page that you updated but can’t see your changes, then you would want to clear the browser cache.

We have a step by step guide on how to clear browser cache on all major browsers that you can follow.

How to Check for DNS Updates

When you are moving your WordPress website to a host or transferring your domain registration to a new domain registrar, you’ll have to change your DNS settings and point them to the new location.

Once you apply these changes under your domain settings, it takes a while for changes to propagate across the internet. This could take anywhere between a few hours to a couple of days.

During this time, your domain will sometime point to the old location and sometimes it will point to the new location. This depends on your geographic location and which DNS servers your browser asks for directions.

You can check how these DNS changes are propagated around the world using online tools like DNS Checker.

Simply enter your domain name, and it will fetch DNS from different geographic locations spread around the world.

Check for DNS updates

If all locations indicate the same IP address with a green checkmark, then this means the DNS changes you made are now updated all over the internet.

We hope this article helped you learn how to easily clear your DNS cache on different devices. You may also want to see our guide on how to clear your WordPress cache for beginners.

If you liked this article, then please subscribe to our YouTube Channel for WordPress video tutorials. You can also find us on Twitter και Facebook.

The post How to Clear Your DNS Cache (Mac, Windows, Chrome) appeared first on WPBeginner.